W wielu badaniach i w praktyce międzynarodowej podczas stosowania   Technologii EMTM poczyniono następujące   obserwacje efektów stosowania Efektywnych Mikroorganizmów
· Lepsze przyswajanie paszy
· Zwiększona wydajność produkcyjna
· Zwiększona zdrowotność zwierząt
· Zmniejszenie uciążliwości zapachów spowodowanych chowem zwierząt nawet w dużych jednostkach
· Łatwiejsza do obróbki gnojowica ( łatwiej przepływa i jest jednorodną mieszaniną , redukcja powstawania „kożucha”)

EM  PROBIOTYK™ to kompozycja żywych,  pożytecznych mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych i regeneracyjnych oraz ich metabolitów. Zawiera ponad 80 szczepów mikroorganizmów w przeważającej większości bakterii fermentacji mlekowej. Kompozycja ta prowadzi do wytworzenia antyoksydantów  oraz niezdysocjowanych kwasów organicznych. EM Probiotyk™ wykazuje działanie synergistyczne w organizmie zwierząt przez co jest jedynym w swym rodzaju probiotykiem i synbiotykiem. Inną cechą która go wyróżnia od istniejących na rynku innych substancji pro biotycznych to, to że jest „ŻYWYM PROBIOTYKIEM” . Zawarte  w EM Probiotyk™ mikroorganizmy zachowują swą żywotność po wydaleniu ich przez zwierzę do środowiska zewnętrznego – obornik, gnojowica i wraz z nimi  przenoszą swoje działanie na glebę.

Zastosowanie EM w hodowli świń można podzielić na trzy obszary:

 1. Optymalizacja trawienia – stosowanie w karmieniu w postaci EM Probiotyk™ lub EM Bokashi Probiotyk
 2. Zasiedlanie chlewni mikroorganizmami – wprowadzenie równowagi  środowiska mikrobiologicznego w otoczeniu zwierząt, ograniczenie infekcji i występowania chorób
 3. Higienizacja pomieszczeń i otaczającego środowiska – eliminacja odorów

Technologia EM™ w hodowli trzody chlewnej wykazuje następujące działania  :

 • podnosi odporność naturalną organizmu zwierząt poprzez wytworzenie odporności nieswoistej która przekłada się na:

o działanie metafilaktyczne – produkcja prosiąt (płody prosiąt, wartość siary)

o działanie bieżące w trakcie chowu (substancje wydzielane przez organizm zapobiegające zakażeniom: lizozym, interferon, białka ostrej fazy itp.)

 • wytwarza w jelicie cienkim witaminę B12
 • wypiera ze organizmu i środowiska mikroorganizmy chorobotwórcze:

o poprzez zmianę pH treści pokarmowej i wydalanych odchodów do środowiska

o zajęcie miejsc predysponujących do występowania mikroflory chorobotwórczej

 • chroni organizm przed wolnymi rodnikami – substancjami antyutleniającymi poprzez: zwalczanie stresu adaptacyjnego, rozkład zawartych w paszy wolnych rodników (zjełczałe tłuszcze)
 • rozkład w paszy mykotoksyn – zapobiegając zatruciu zwierząt: ochraniając wątrobę i układ rozrodczy loch ( jajniki)
 • zwiększa wykorzystanie paszy poprzez:

o rozkład substancji organicznych białkowych oraz energetycznych (ksylanaza)

o uwalnianie z paszy niedostępnych makroelementów np. fosforu (fitaza)

 • higienizuje otaczające środowisko poprzez rozkład substancji odorowych: siarkowodoru i amoniaku na etapie:

o gromadzonej paszy w silosach ( przy stosowaniu do paszy)

o treści pokarmowej

o odchodów w środowisku zewnętrznym

o magazynowania odchodów

 • zapobiega destrukcji obornika i gnojowicy poprzez:

o obniżeniu temperatury fermentacji obornika

o upłynnieniu frakcji stałych w gnojowicy

o brak osadów i kożucha w zbiornikach do gromadzenia wewnątrz budynku oraz w zbiornikach zewnętrznych, zmniejszenie nakładów robocizny i sprzętu na usuwanie

 • ogranicza  rozwój larw much w gnojowicy i oborniku

EM Probiotyk™ jest w postaci płynnej a EM Bokashi Probiotyk™ w formie stałej (fermentowane otręby pszenne) do zadawania poprzez:

 • paszę
 • wodę
 • oprysku: w obecności zwierząt, pomieszczeń, stanowisk, legowisk, wybiegów
 • zamgławiania: w obecności zwierząt (bez względu na wiek), pomieszczeń, stanowisk, legowisk, wybiegów
 • obornik i gnojowicę

Stosowanie EM Probiotyk™ oparte jest o zasadę zmniejszania dawki po okresie zasiedlenia w hodowli i chowie trzody chlewnej w cyklu zamkniętym i otwartym. Okres zasiedlenia określany jest:

 • cykl zamknięty – po przejściu wszystkich loch przez porodówkę: 150 – 170 dni
 • cykl otwarty – po zakończonym tuczu na obiekcie

Dawka  standardowa stosowana u trzody chlewnej wynosi 1 ml EM Probiotyk™ / 10 kg wagi żywej zwierzęcia.

W dawkowaniu należy brać pod uwagę zagrożenia jakie mogą wystąpić w trakcie procesu hodowlanego:

 • mikrobiologiczne
 • środowiskowe
 • obsługa
 • rodzaj paszy
 • pochodzenia zwierząt ( cykl otwarty lub zakup stada podstawowego: lochy i knury)

Zagrożenia te wymagają zwiększenia dawki standardowej nawet do 100%, ale po usunięciu tzw. zagrożenia należy powrócić do standardowego zastosowania.

Zwierzęta które otrzymują EM Probiotyk™ charakteryzują się łagodnością pomiędzy sobą oraz i w stosunku do obsługi.

Tab. 1 Dawkowanie EM Probiotyk™ lub EM Bokashi Probiotyk™ w poszczególnych grupach produkcyjnych w okresie zasiedlania

Grupa produkcyjna zwierząt Dawka
EM Probiotyk™

Dziennie

ml / sztukęDawka
EM Probiotyk™

Pasza

litr /tonę

Dawka EM Bokashi Probiotyk™

Dziennie

Gram / sztukę

Dawka EM Bokashi Probiotyk™

Pasza

kg / tonę

Okres zasiedlaniaLocha zaproszona*25 – 358 – 1230 – 4010 – 13Locha karmiąca*30 – 405 – 740 – 507 – 8Prosiak – 2 dzień życia2—Prosiak przy losze215215Prosiak odchowalnia515615Tucznik – Starter**15151716Tucznik – Starter128138Tucznik – Grover126137Tucznik – Finiszer103114Tucznik – Lawsonia, Clostridium128138

 

Locha zaproszona *  = 25 ml / 30g dziennie na sztukę przy spożyciu powyżej 3 kg paszy; 35 ml / 40g dziennie na sztukę przy spożyciu do 3 kg paszy
Locha  karmiąca* = 30 ml / 40g dziennie na sztukę przy spożyciu powyżej 6 kg paszy; 40 ml / 50g  dziennie na sztukę przy spożyciu do 6 kg paszy
Tucznik – Starter** = dawka dla warchlaków u których nie stosowano w okresie odsadzania Preparatów EM

Tab. 2 Dawkowanie EM Probiotyk™ lub EM Bokashi Probiotyk™ w poszczególnych grupach produkcyjnych w kolejnych cyklach produkcyjnych

Grupy produkcyjne zwierząt Dawka
EM Probiotyk™

Dziennie

ml / sztukęDawka
EM Probiotyk™

Pasza

litr / tonę

Dawka EM Bokashi Probiotyk™

Dziennie

Gram / sztukę

Dawka EM Bokashi Probiotyk™

Pasza

kg / tonę

Kolejne cykle produkcyjneLocha zaproszona*20 – 307 – 1025 – 358 – 12Locha karmiąca*25 – 354 – 630 – 405 – 7Prosiak – 2 dzień życia2—Prosiak przy losze215215Prosiak odchowalnia515615Tucznik – Starter**15151716Tucznik – Starter107118Tucznik – Grover8495Tucznik – Finiszer7384Tucznik – Lawsonia, Clostridium107118

 

Locha zaproszona *  = 20 ml / 25 g dziennie na sztukę przy spożyciu powyżej 3 kg paszy; 30 ml / 35g dziennie na sztukę przy spożyciu do 3 kg paszy
Locha  karmiąca* = 25 ml/30g dziennie na sztukę przy spożyciu powyżej 6 kg paszy; 35 ml / 40g dziennie na sztukę przy spożyciu do 6 kg paszy
Tucznik – Starter** = dawka dla warchlaków u których nie stosowano w okresie odsadzania Preparatów EM

Zastosowanie pełnej Technologii EM™ w hodowli trzody chlewnej przynosi wymierne efekty takie jak:  maksymalne ograniczenie schorzeń układu pokarmowego i oddechowego związanych z zakażeniami mikrobiologicznymi: Eschericha coli; Sallmonela; Lawsonia, Pastrella; Mycoplasma; Actinobacilus oraz czynnikami wirusowymi.
Efektywne Mikroorganizmy™ eliminują stres wywołany złymi warunkami sanitarnymi w chowie zwierząt, co w niektórych schorzeniach jest pierwszym czynnikiem wywołującym ich zaistnienie – streptokokoza wywoływana przez – Streptococus suis.

EM Probiotyk™ zapobiega uszkodzeniom wątroby i jajników(poprawa płodności i plenności loch) poprzez rozkład mykotoksyn pochodzących z paszy.

Przy pełnym zastosowaniu Technologii EM™ ( opracowanym programie dla wybranej fermy) jest możliwa produkcja żywca wieprzowego:

 • bez udziału antybiotyków oraz szczepień ochronnych przy odpowiednim reżimie hodowlanym
 • zmniejszenie kosztów produkcji żywca wieprzowego w wyniku:

o zmniejszenia zużycia paszy na 1 kg przyrostu

o zwiększenia przyrostów dziennych

o zmniejszenia zużycia  leków

o ograniczenia występowania chorób zakaźnych

o ograniczenia upadków

o ograniczenie stosowania (aż do ich wyeliminowania) dodatków paszowych w postaci:

 • zakwaszaczy
 • drożdży
 • wyłapywaczy mykotoksyn
 • rozkładających gazy odorowe

o wyeliminowania stosowania środków zwalczających muchy

o zmniejszeniu kosztów przygotowania pomieszczeń do następnych nastawień

Wyprodukowana w ten sposób wieprzowina posiada większe walory sensoryczne oraz lepszą jakość technologiczną ( obniżone pH mięsa, dłuższa trwałość bez oznak rozkładu  oraz brak w tuszy metabolitów powstających w trakcie stresu lub po paszach zawierających mykotosyny).

Zadawanie EM Probiotyk™ lub EM Bokashi Probiotyk™

EM Probiotyk™ powinno się dodać do paszy suchej bezpośrednio podczas wdmuchiwania paszy do silosu za pomocą węża ciśnieniowego. Jeśli chcemy zmieszać EM Probiotyk™ z paszą w mieszalniku paszowym to z EM Probiotyk™ powinny być najpierw zmieszane otręby pszenne,(lub zastosowanie EM Bokashi Probiotyk™) żeby łatwiej było rozprowadzić całą ilość cieczy w paszy. Silosy powinny być całkowicie opróżnione w ciągu 12-14 dni. W celu przepłukania systemu zadawania paszy płynnej powinno się dodatkowo aplikować 2 litry EM Probiotyk™ na 1  tydzień.

EM™  do stabilizacji mikroflory w chlewni

Podobnie  jak w przypadku hodowli bydła tak i w przypadku hodowli trzody chlewnej zamgławianie EM PROBIOTYKIEM  ma korzystny wpływ na dobrostan zwierząt bytujących w budynku. Dobroczynne mikroorganizmy osiadają na wszystkich powierzchniach i na wszystkich cząsteczkach kurzu znajdujących się w powietrzu. Ogranicza to namnażanie patogenów.

Tab. 3 Dawkowanie EM Probiotyk™ do oprysku lub zamgławianie pomieszczeń inwentarskich

Pomieszczenia EM Probiotyk™ Woda Łączna ilość Ilość aplikacji
1 m2 10 ml 40 ml 50ml Co 3 dni
1 m2 25 ml 75 ml 100ml 1x na tydzień
100 m2 1 litr 4 litry 5 litrów Co 3 dni
100 m2 2,5 litra 7,5 litrów 10 litrów 1 x na tydzień
1000 m2 10 litrów 40 litrów 50 litrów Co 3 dni
1000 m2 25 litrów 75 litrów 100 litrów 1x na tydzień
 • Małe obory można spryskiwać opryskiwaczem plecakowym
 • Spalinowe opryskiwacze plecakowe nadają się średnich obór. Jeśli zwierzęta są wrażliwe na hałas, to może użyć także automatu do bielenia albo opryskiwacza na akumulator bądź z napędem elektrycznym
 • Do większych obór nadają się zraszacze powietrza albo wbudowane na stałe zraszacze szklarniowe

Ściółka

Jako ściółki należy użyć wyłącznie słomy. Słoma często jest zasiedlona przez Fusarium i inne szkodliwe grzyby. Dlatego podczas belowania zalecamy dodać 0,1-0,5 litra  EM Probiotyk™ na belkę słomy za pomocą aplikatura, który jest mocowany na prasie. Bakterie kwasu mlekowego wyprą szkodliwe grzyby. Następnie słomę podczas ściółkowania ponownie zasiedla się EM Probiotyk™ poprzez opryskiwanie.

Ruszt

Przed każdym zasiedleniem pomieszczeń Efektywnymi Mikroorganizmami™ należy oczyścić chlewnię myjką ciśnieniową. W celu zmiękczenia brudu należy dodać EM w proporcjach 5 litrów  EM Probiotyk™ na 1000 litrów wody. Po oczyszczeniu cała chlewnia powinna być spryskana roztworem wodnym EM w stosunku 1:10. Po oczyszczeniu skuteczne jest- zwłaszcza w odchowalniach- rozsypywanie 20-50g  EM Bokashi Probiotyk™ na m2. Zwierzęta w tak przygotowanej chlewni zajmują się głównie poszukiwaniem pożywienia i są mniej narażone na stres.

Spód podłogi rusztowej jest z reguły mocno zanieczyszczony gnijącymi resztkami organicznymi. Nie rozpuszczają ich nawet intensywne zabiegi mycia. Zaleca się na początku stosowania EM Probiotyk™ w chlewni potraktować podłogi rusztowe roztworem wodnym EM Probiotyk™ w proporcjach 1:1 do 1:2. Jeden litr tej mieszanki wystarczy na 5 m2 .Ten zabieg poprawia także jakość gnojowicy.

Najlepsze efekty uzyskujemy podczas systematycznego i kompleksowego stosowania Technologii EM™ w całym gospodarstwie.