ZASTOSOWANIE TECHNOLOGIA EFEKTYWNYCH MIKROORGANIZMÓW™ oparte jest o działanie ponad  80 żywych szczepów mikroorganizmów oraz ich metabolitów, w swym zakresie obejmuje cały proces hodowlany produkcji :wielkostadnej, zagrodowej i ekologicznej.

Oddziaływanie  Efektywnych Mikroorganizmów™ na ptaka odbywa się wielokierunkowo i dotyczy jego zdrowia i wykorzystania paszy.

Działanie EM obejmuje:

 • Organizm  zwierzęcia
 • Procesy  trawienia
 • Produkty  które otrzymujemy od  niego ( mleko) lub z niego( mięso). Produkty otrzymane z hodowli zwierząt  oprócz przywrócenia naturalnych wartości sensorycznych takich jak: barwa, konsystencja, zapach, smak także mają korzystny wpływ na jakość technologiczną oraz termin przechowywania.
 • Otaczające  środowisko (likwidacja odorów, występowania much).
 • Przeniesienia działań naprawczych na glebę w ramach stosowania gnojowicy lub obornika uzyskanego od zwierząt żywionych przy udziale Technologii EM

Drogi zastosowania preparatów w hodowli są następujące:

 1. Wewnętrzna: woda, pasza treściwa, kiszonki i sianokiszonki
  2. Zewnętrzna: oprysk, zamgławianie, polewanie

Mikroorganizmy zawarte  w preparatach działają także w środowisku zewnętrznym po zadaniu ich poprzez przewód pokarmowy. Działanie ich przedłuża się także w zbiornikach na gromadzony pomiot. Po wywiezieniu obornika na pola uprawne pożyteczne bakterie nadal działają w glebie.

Działanie w glebie jest wielokierunkowe i polega na:

 • rozkładaniu substancji organicznych
 • zwiększaniu dostępności składników odżywczych dla roślin
 • zwiększaniu przepuszczalności gleby
 • odtworzeniu warstwy próchnicznej gleby
 • sanityzacji gleby

W celu uzyskania całkowitego działania Technologii EM™  w uprawie roślin  niezbędne jest jej wsparcie poprzez dodatkowe użycie preparatów do produkcji roślinnej. Preparaty te będą zastosowane w ilościach zmniejszonych o 30 – 50% od zalecanych ilości zastosowania w zależności od ilości zastosowanego obornika i gnojowicy zawierających EM™ na uprawy rolne. W przypadku nie zastosowania dodatkowego użycia preparatów do upraw działanie ich i tak będzie zauważalne w całym zakresie ich oddziaływania na glebę i roślinę uprawianą.

Preparaty EM™ zalecane do stosowania w hodowli drobiu to:
EM PROBIOTYK™ –
płynna zawiesina
EM BOKASHI PROBIOTYK™ – fermentowane otręby zbożowe.

Zawarte w preparatach mikroorganizmy powodują wzrost odporności zwierząt oraz rozkład niestrawionych substancji organicznych w organizmie i w środowisku zewnętrznym co przekłada się na:

 • zwiększenie przyswajalności pasz przez zwierzęta
 • rozłożeniu substancji odorowych
 • rozkład  mikotoksyn zawartych w paszy co zapobiega zatruciu zwierząt
 • powstanie odporności pro biotycznej – nieswoistej
 • sanityzacji organizmu i środowiska zewnętrznego

Metabolity zawarte w preparatach to: antyoksydanty oraz niezdysocjonowane  kwasy organiczne, które wspomagają organizm w jego w jego walce z chorobami  pochodzenia zakaźnego oraz metabolicznego.

Zastosowanie preparatów opartych na Technologii EMTM przynosi wymierne efekty na wielu obszarach.

Na skuteczność EM Probiotyk™  wpływają czynniki: biologiczne tj. żywe mikroorganizmy o działaniu  probiotycznym rozkładające substancje organiczne zawarte w paszy  i środowisku oraz substancje biologicznie czynne : antyoksydanty wraz z niezdysocjonowanymi kwasami organicznymi powstającymi w procesie technologicznym

Efekty zastosowania EM™ w hodowli drobiu można podzielić na dwa obszary:

 1. Optymalizacja trawienia i zwiększenie zdrowotności stada – stosowanie w karmieniu lub pojeniu EM PROBIOTYK™ lub EM BOKASHI PROBIOTYK™:

– Wsparcie procesów trawienia poprzez: rozkład substancji organicznych w paszy (ksylanaza), uwolnienie związków mineralnych z paszy niedostępnych w procesie trawienia (fosfatazy);

– Zwiększone wykorzystanie paszy, przy mniejszym jej zużyciu na 1 kg przyrostu, oraz zwiększone przyrosty dzienne;

– Sanityzacja paszy: rozkład mikotoksyn, wyparcie drobnoustrojów patogennych w paszy ( E. coli; Salmonella);

– Zwiększenie zdrowotności stad poprzez działanie antyoksydantów wraz z ograniczeniem infekcji i występowania chorób;

– Działanie antystresowe na  ptactwo poprzez zawarte antyoksydanty przy wystąpieniu: stresu  adaptacyjnego i cieplnego;

– Zmniejszona agresja drobiu względem siebie;

– Wyparcie patogenów chorobotwórczych z grupy E. Coli i Salmonella w wyniku: zmiany pH ściółki, zajęcie miejsca bytowania patogenów;

– Zwiększenie odporności zwierząt: odporność nieswoista typu probiotycznego, wzmocnienie ochronne bram wnikania drobnoustrojów  w układzie pokarmowym i oddechowym;

-Ograniczenie i wyparcie ze środowiska pajęczaków;

2.Higienizacja pomieszczeń i otaczającego środowiska poprzez:

 • Rozkład substancji organicznych zawartych w pomiocie i wydzielających sie w trakcie jego składowania (amoniak i siarkowodór);
 • Zmniejszenie wilgotności ściółki;
 • Niedopuszczenie do rozwoju much w pomieszczeniu poprzez przerwanie łańcucha dojrzewania insektów;
 • Rozkład złuszczonego naskórka oraz piór;

Sposób podania Efektywnych Mikroorganizmów™:

Preparaty w technologii Efektywnych mikroorganizmów podaje się dwoma drogami:

 • Wewnętrzną z paszą lub wodą
 • Zewnętrzną poprzez oprysk lub zamgławianie zwierząt, pomieszczeń i urządzeń inwentarskich

Ze względu na specyfikę chowu (bardzo duża intensywność produkcji , duża obsada sztuk na jednostkę powierzchni, amoniak) u młodego drobiu  układ oddechowy jest szczególnie narażony na szkodliwe działanie czynników biologicznych (mikroorganizmy patogenne) i chemicznych ( amoniak i siarkowodór). Dlatego też zaleca się wspólne stosowanie  Efektywnych Mikroorganizmów™ drogą wewnętrzną i zewnętrzną  przez cały okres produkcji.
Dostępność preparatów EM™  dla ptaków powinna być zapewniona przez  minimum 6 godzin dziennie.

Preparaty EM™ możemy podawać razem z: witaminami i aminokwasami, preparatami nawadniającymi oraz ochraniającymi wątrobę i nerki.

Preparaty EM™ bezwzględnie powinniśmy podawać w trakcie stosowania i po stosowaniu terapii antybiotykowej, gdyż zabezpieczą organizm ptaka przed: wyjałowieniem przewodu pokarmowego, zasiedleniem organizmu patogenami nie wrażliwymi na zastosowany antybiotyk, awitaminozą witamin gr. B.Tab. 1 Zalecane dawki stosowania Preparatów EM™

Drób EM PROBIOTYK™ EM BOKASHI PROBIOTYK™
Pasze suche od początku stosowania EM 3 – 5 litrów / tonę lub 5 kg / tonę
Po 3 tygodniach 2 – 3 litry / tonę lub 5kg / tonę
W sytuacjach stresu – DODATEK 1 – 2 litry / tonę lub 1 – 2  kg / tonę
W wodzie do picia 3 – 5 litrów / 1m³

PISKLĘTA – NASTAWIENIA

Wstawiane pisklęta wymagają szczególnej opieki ze strony hodowcy. Preparaty EM™ pomagają zabezpieczyć zwierzęta przed stresem adaptacyjnym oraz zwalczają zakażenia wywołane przez florę patogenną, do których często dochodzi podczas: wyklucia, transportu, wyładunku.

Aby bardzo dobrze zabezpieczyć stado, należy zastosować następujący schemat postępowania:

 • oprysk otwartych pudełek wraz z przebywającymi pisklętami przed wyłożeniem  na  ściółkę  roztworem 20% EM PROBIOTYK™ w ilości 0,1 – 0,5 ml
 • podanie do picia EM PROBIOTYK™ w ilości 1 ml na 10 kg wagi przez okres minimum 6 godzin
 • oprysk lub zamgławianie ptaków po wyłożeniu z pudełek w ilości 20 – 50  ml na 1m² powierzchni 10% roztworem EM PROBIOTYK
 • Wskazane jest  zastosować w pierwszym tygodniu dodatek EM BOKASHI PROBIOTYK™ w ilości 3 kg na 1 tonę paszy lub rozsypać EM BOKASHI PROBIOTYK™ w pierwszym dniu do karmidełek w ilości 0,5 – 1 gram na sztukę.

Przygotowanie pomieszczeń przed wstawieniem piskląt

Zasiedlenie pomieszczeń probiotycznymi mikroorganizmami zawartymi w EM PROBIOTYK™ przed wstawieniem piskląt zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej hodowli. Mikroflora patogenna w pomieszczeniach produkcyjnych ma bardzo dobre warunki do namnażania ze względu na usunięcie innej bytującej mikroflory w środowisku poprzez wykonaną dezynfekcję. Zazwyczaj dostaje się ona wraz z wprowadzanymi pisklętami, które przenoszą ją z klujnika oraz nabywają  w trakcie transportu.

Schemat postępowania:

 • Na wymyte powierzchnie ( także wydezynfekowane – po okresie karencji) nanieść w postaci oprysku lub zamgławiania  20%   roztwór EM PROBIOTYK™ w ilości 20 – 50 ml na 1m² powierzchni
 • Po rozłożeniu ściółki opryskać lub zamgławiać  ją wraz z urządzeniami służącymi do pojenia i karmienia roztworem jak wyżej;

Zabiegi wykonać najlepiej na 12 – 24 godziny przed wstawieniem piskląt.

Stosowanie Efektywnych Mikroorganizmów™ w trakcie produkcji

Praktyka stosowania preparatów Technologii EM™ w hodowli drobiu wykazała, że należy prowadzić je dwoma sposobami, poprzez podanie w wodą lub paszą i zamgławianie pomieszczeń inwentarskich. Związane jest to z wiekiem ptaków i zagrożeniami którym powinniśmy zapobiec. Zaleca się stosowanie EM PROBIOTYK™ w okresie: odchowu, tuczu i produkcji jaj.

Okres odchowu

W celu niedopuszczenia do wprowadzenia mikroflory patogennej wraz ze ściółką należy po każdym dościelaniu lub ścieleniu wykonać zamgławianie lub oprysk 20% roztworem EM PROBIOTYK™  w ilości 10 – 20 ml na 1m² powierzchni. Zabieg ten będzie także oczyszczał powietrze od ewentualnych patogenów znajdujących się w powietrzu, a tym samym chronił układ oddechowy ptaka. Ponadto przyczyniał się będzie do utrzymania suchości ściółki.

Okres tuczu lub produkcji jaj

W celu niedopuszczenia do wprowadzenia mikroflory patogennej wraz ze ściółką należy przed każdym dościelaniem lub ścieleniem wykonać  oprysk 20% roztworem EM PROBIOTYK™  w ilości 10 – 20 ml na 1m² powierzchni. Zabieg ten będzie  oczyszczał  pomiot kurzy od patogenów chorobowych z rodzaju Salmonella. Propozycja takiego  zastosowania ma na celu wyeliminowanie niechorobotwórczych bakterii Salmonelli określanych  w Próbach deptanych . Ponadto przyczyniał się będzie do utrzymania suchości ściółki.

Dodatkowymi następstwami  stosowania preparatu EM PROBIOTYK™ zgodnie z powyższą instrukcją  jest wspomożenie rozkładu gazów odorowych ( uprzednio zadanie preparatu poprzez paszę lub wodę) przez co hodowla będzie mniej uciążliwa dla środowiska, a uzyskany pomiot będzie zawierał zwiększone ilości azotu. Będzie także zabezpieczał przed rozwojem much w górnych partiach pomiotu orazwyeliminuje proces grzania się pomiotu.

Tab. 2 Oprysk lub zamgławianie pomieszczeń preparatem EM Probiotyk™

Pomieszczenia EM PROBIOTYK Woda Łączna ilość Ilość aplikacji
1 m2 10 ml 40 ml 50 ml Co 3 dni
1 m2 25 ml 75 ml 100 ml 1x na tydzień
100 m2 1 litr 4 litry 5 litrów Co 3 dni
100 m2 2,5 litrów 7,5 litrów 10 litrów 1x na tydzień
1000 m2 10 litrów 40 litrów 50 litrów Co 3 dni
1000 m2 25 litrów 75 litrów 100 litrów 1x na tydzień


Ptaki wodne

Zastosowanie  Technologii Efektywnych Mikroorganizmów™ w chowie i hodowli ptaków wodnych jest podobne jak ptaków grzebiących. Dodatkowo przy utrzymaniu ptaków z dostępem do wody lub korzystających z wybiegów  dochodzi do zwalczania zagrożeń wynikających z tak prowadzonej produkcji. Środowisko otwarte a w szczególności wodne sprzyja rozwojowi mikroflory patogennej a zwłaszcza Salmonelli. Dlatego też należy  zasiedlić miejsca przebywania zwierząt oraz na bieżąco stosować dawki uzupełniające Efektywnych Mikroorganizmów w postaci EM PROBIOTYK™. Zabieg taki stosować przynajmniej jeden raz na 14 dni oraz interwencyjnie po długotrwałych lub intensywnych opadach deszczu.

Dawkowanie: 10% roztwór EM PROBIOTYK™ w ilości 10 – 50 ml na 1m² powierzchni.

Hodowle przyzagrodowe oraz hodowle ekologiczne drobiu

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów™ doskonale sprawdza się w każdym gospodarstwie ekologicznym. Umożliwia wytworzenie produktów najwyższej jakości w ramach Rolnictwa i Przetwórstwa Mikroorganicznego zaliczanego do Rolnictwa Ekologicznego. Technologia EMTM w gospodarstwie ekologicznym pozwala uzyskać pożądane efekty:

 • Umożliwiają wytworzenie produktów ekologicznych najwyższej jakości
 • zmniejszają koszty gospodarstwa i uciążliwość produkcji
 • można je stosować bez względu na wielkość gospodarstwa
 • korzystne oddziałują na środowisko poprzez eliminacje zapachów = odorów
 • mogą być zastosowane na każdym etapie produkcyjnym od przygotowania = wytworzenia surowca do utylizacji odpadów z wykorzystaniem ich do celów rolniczych jako najwyższej jakości nawóz organiczny
 • włączenie technologii EM do całego ciągu technologicznego gospodarstwa pozwala na dodatkowe oszczędności związane z możliwością znacznego obniżenia dawek preparatów w Technologii Efektywnych Mikroorganizmów™.